Årsmöte Grimsås Samhällsförening

Tid:                      14 mars 2018
Plats:                  Grimsåsrummet
Närvarande

Styrelsen: Peter Johansson (ordf), Jens Ekdahl (Kassör), Jennie Lundin, Göran Björk, Angelie Hamngren, Christina Pettersson, Marie BirgerssonMötets öppnande

Peter Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Peter Johansson valdes till ordförande och till Marie Birgersson sekreterare för årsmötet.

 

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

Mötets behöriga utlysande enligt stadgarna

Skriftlig kallelse har funnits anslagen. Det har även gjorts utdelning med flygblad till hushåll. Årsmötet ansågs därmed behörigen utlyst.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Alf Eriksson och Sture Ernstsson.

Protokoll från förra årsmötet
Protokoll från förra årsmötet föredrog sammanfattningsvis av Peter.
Av lokala planen har det under året inte skett någon revidering.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2017
Verksamhetsberättelsen sammanfattades av Jens.
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Under 2017 har samhällsföreningen bland annat arbetat (planering/samordning) med följande aktiviteter.
Nationaldagsfirande där ca 300 personer deltog vilket var mycket uppskattat. Flaggan hissades av Grimsås äldsta invånare Knut Björk, tillsammans med Elias Karimi, som är en av de senaste årens nyinflyttade ungdomar i samhället. Fika och uppträden.
Vårstädning i samhället där samhällsföreningen bjöd på fika efter städningen.
Grusning av vägen till elljusspåret,
Julbelysning och julgran (i år med nya led-slingor i vägbelysningen)
Julmarknad och tipspromenad med 60 betalande dans runt granen och lotterier.
Stationen såldes under 2017 till en privatperson som påbörjade renovering. Tyvärr förolyckades ägaren under 2017 och efterlevande ämnar nu försöka sälja stationen på nytt.
Torget har under året bekostats med uppfräschning av rabatter. Genomförande gjordes av Grimstorpets Ljus och Trädgård.
Grimsås hemsida är flitigt använd för informationsspridning och bokning av motionsaktiviteter.
Samhället har drabbats av en del inbrott under 2017 vilket är mycket tråkigt. Information från vårt Samhällskydd sprids oftast via inlägg på Facebook.
Frågan uppkom om de även kan skicka ut via mejlen samtidigt då inte alla har Facebook.

Antalet medlemmar har under året var 137 vilket är en minskning med 23 hushåll. Vi har haft 6 protokollförda möten, varav 1 årsmöte. Grannsamverkan ingår nu som en sektion i samhällsföreningen.

Ekonomi
Jens gick igenom ekonomin kortfattat. Det finns fortfarande kvar en del pengar till multisportplanen för underhåll.

Revisorernas rapport
Jens gick igenom deras rapport.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.

Disposition av vinst och förlust
Disposition av vinst/förlust fastställdes och övergår till nästa års räkning

Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått beviljades.

Beslut om medlemsavgift för 2019
Beslut om att låta medlemsavgiften ligga kvar på 200 kr.

Beslut angående styrelsearvode att använda till trivselkväll
Styrelsen har under året inte använt något arvode. Dessa pengar har istället använts för att bjuda årsmötesdeltagarna på mat. Mötet godkände att styrelsearvode upp till 2 000 kr även får nyttjas under 2018.

Val av styrelse (enligt stadgarna 5–9 ledamöter)
Cecilia Valbrant avsäger sig uppgiften som ledamot.

Förslag på styrelse 2018:
Kassör:
Jens Ekdahl                                   Omval 1 år

Ledamöter:
Jennie Lundin                         Omval 1 år
Göran Björk                                  Omval 1 år
Peter Johansson                        Omval 1 år
Angelie Hamngren                    Omval 1 år
Sonny Löfstedt                           Nyval 1 år
Marie Birgersson                        Omval 1 år
Christina Pettersson                 Omval 1 år

Mötet valde styrelse i enlighet med ovanstående förslag. Styrelsen får konstituera sig själva under nästa styrelsemöte.

Val av revisorer
Mötet föreslog att föregående års revisorer väljs på 1 år till.
Revisorer:
Gösta Sandström
Lars-Åke Lundgren
Mötet valde revisorer i enlighet med ovanstående förslag.

Val av valberedning
Mötet gavs förslag på valberedning.
Valberedning:
Alf Eriksson
Per Josefsson
Mötet valde valberedning i enlighet med ovanstående förslag.

I förväg inkomna förslag
Inga inkomna förslag.

Prioritering för Samhällsföreningen att jobba med under 2018

Cykelväg till Hestra.
Detta är en uppgift som kräver att vi sätter upp en arbetsgrupp för att ha möjlighet att jobba med detta då styrelsen själva inte har möjlighet att driva hela frågan.

Boende Ängslyckan
Kontakt med kommunen sker för att få svar på vad som planeras för Ängslyckans lokaler.

Övriga lokaler i byn
Se nedan kommentarer om gamla Ica samt Peugeots gamla lokaler.

Sätta upp statyerna
Inför Hemvändardagen bör statyerna som tidigare stod vid stationshuset sättas upp.

Övrigt

Kommunbygderåd
Då inte styrelsen i Samhällföreringen under 2017 har haft möjlighet att deltaga i Kommunbygderåden bestämdes nu att möjligheten för medlemmar ur ledighetskommittén att deltaga under 2018. Första mötet är 12/4.

Grimsås förr och nu
Göran Björk startade under 2017 en sida på Facebook ”Grimsås förr och nu”. Detta har blivit en mycket populär sida som idag har 579 medlemmar. Det postas bilder och kommentarer.
Detta har även mynnat ut i en Hemvändardag den 18:e Augusti som kommer att hållas i samarbete med b.la Gif. Det kommer vara bildvisning, musik, samhällsvandring mm.  Grimsås IF herrlag har match denna dag. Det kommer att finnas något för alla åldrar.

Gamla ICA
Peter har vid flera tillfällen varit i kontakt med ägaren till fastigheten då underhållet av lokalen är dålig. Åtgärder på ventilationen i Grimsåsrummet har inte gjorts och frågan om förlängning av hyresavtalet togs upp men inget beslut togs. Det finns många idéer om vilken typ av verksamhet som samhället skulle kunna erbjuda, exempelvis serviceställe (paketombud, matservering o.dyl.). Att ha gym i lokalen har också föreslagits. För dessa visioner behövs dock arbetsgrupper utöver GIF:s styrelse och företag/föreningsallians, som är villiga att satsa på verksamhet i fastigheten.

Förslag på ny fastighet kom upp i och med att Peugeots lokaler blir lediga. Det är stora lokaler med bl a en ny-investering i uppvärmningen. Peter är med vid kontakten med hyresvärden.

Möte med Grimsås IF och Nexans bör planeras för att möjligt byta lokal.

Allmännyttans bostäder
Diskussion har förts med Tranemobostäder beträffande Norra Vägen. Det är nu planerat för underhåll av fastigheten, bygglov är inlämnade.

Fiberföreningen LIT
Per Josefsson berättar att de undersöker möjligheten att ordna WiFi-hotspot i samhället.

Mötets avslutande
Peter tackar för visat intresse och avslutade mötet.

 

Samhällsföreningen   2017-05-11

Peter J. Göran B. Jennie L. Cecilia V.

§1 Mötets öppnaden

§2 Stationen
Lagfart, försäkring, el m.m. är klart vad gäller stationen.Förflyttning av pantbrev pågår, Marie stämmer av status. Statyer behöver flyttas senast 1 Juli. Göran pratar med Bengt om ytan vid torvbrytningsmaskinen. Marie pratar med Gunnar på Nexans om det går att ordna med flytt av statyerna. Jens ordnar med gåva till Mikael som tack för hjälpen med försäljningen av stationen. Genomgång av saker från stationen ska planeras in.

§3 Deklaration
Denna är inskickad.

§4 Firmatecknare
Mötet beslutade att ordförande, Peter Johansson och kassör, Jens Ekdahl är firmatecknare.

 

§5 Väg till trädgrårdstipp

Denna är enligt klagomål väldigt dålig. Göran kollar med Karl-Olof om han vet vem som äger

vägen.

 

§6 Vårstädning

Ca 25 personer deltog och val av dag till lördag var uppskattat. Kent och Stefan har också hjälpt

till att städa upp rishögen vid ”Ragnars garage”. Det fotograferades ett antal dumpningsplatser

efter div. vägarbeten. Även behov av soptunna vid Nexans lastbilsparkering har tagits upp.

 

§7 Nationaldagen

Jenny har stämt av med Annika Loman om aktiviteterna den 6 Juni. Jenny lägger ut blänkare på

FB och försöker ordna att det kommer ut på hemsidan.

 

§8 Hestra Åparken

Hestra samhällsförening har hört av sig och frågat om de får annonsera om aktiviteter de

kommer ha på åparken i Hestra under sommaren. Vilket vi tycker är helt okej. Vi ska sprida

information även till Hestra om nationaldagsfirandet i Grimsås.

 

§9 Julbelysning

Peter Stämmer av med Alf var denna finns nu. Direkt efter semesterperioden ska vi bygga om

dessa.

 

§10 Stationslägen

Ingen ny information om detta. Jenny stämmer av med Markus på kommunen om statusen.

 

§11 Torget

Arbetet med planteringarna runt torget ska vara färdiga i god tid före 6 Juni. Jenny kollar med

Angelie om planeringen.

 

§12  Balkonger Grimsbogatan

Detta ska upphandlas, kommer ta minst 8-12 veckor.

 

§13 Tranemo Bostäder

Inget nytt om Norra vägen’s renovering samt fiber till hyreslägenheterna i Grimsås.

 

§14 WI-FI Punkter

Detta var uppe på LIT’s årsmöte. Jenny stämmer av vad som sades.

 

§15 Grannsamverkan

Göran berättade om en app han sett ett program om. Denna heter Coyards och har använts i

Laholm med stor framgång för att snabbt samla folk vid olika händelser. Sprida denna

information till grannsamverkan i Grimsås.

 

§16 Hastighetsskylt

Vi pratade lite om det kan finnas en sådan skylt inom kommunen. Som man kan flytta runt i byn

och som visar hastigheten.

Grimsås Samhällsförening konstituerande styrelsemöte

Datum: 2017-03-29
Plats: Grimsåsrummet

Närvarande
Jens Ekdahl, Peter Johansson, Angelie Hamngren, Christina Pettersson, Marie Birgersson, 
Cecilia Valbrant, Jennie Lundin

Val av mötesordförande
Jennie Lundin valdes som ordförande för mötet.

Val av mötessekreterare
Jennie Lundin valdes som sekreterare för mötet.

Val av justeringsmän
Cecilia Valbrant och Peter Johansson valdes till justeringsmän.

Ny sammansättning av styrelsen
Vi hälsade Christina Pettersson och Marie Birgersson välkomna till styrelsen och presenterade alla.
Jennie och Cecilia fortsätter inte som ordförande och sekreterare. Sekreterare kommer sättas för varje möte.

Den nya styrelsen:
Ordförande Peter Johansson
Kassör                                   Jens Ekdahl
Ledamot                                Göran Björk

Cecilia Valbrant

Angelie Hamngren

Jennie Lundin

Christina Pettersson

Marie Birgersson

Den nya styrelsen och samordnare behöver uppdateras på hemsidan, Jennie kontaktar Malin.
Grön integration kommer inte fortsätta under projekt utan det kommer drivas ideellt, alla som vill är välkomna att delta.

Stationen
På årsmötet beslutades det att stationen skall säljas. Det finns en köpare som är intresserad. Vi får hjälp med avtal och köpebrev. Papper skrivs torsdagen den 30 mars. Inför mötet skall det finnas stadgar och påskrivet protokoll från årsmöte. Styrelsen beslutar att Jens Ekdahl och Jennie Lundin tecknar kontraktet för samhällsföreningens räkning.

Det finns önskemål om att behålla två statyer som står i trädgården utanför stationen, detta skrivs in i köpekontraktet. Statyerna skall flyttas från marken före den 1 juli 2017. Beslut behöver tas om var de skall placeras.

Elavtalet sägs upp och vattenmätaren skrivs av 30 mars 2017. Jens kontaktar Länsförsäkringar angående försäkring.

Nycklar samlas in av Cecilia och Peter.

Nationaldagsfirande
På årsmötet beslutade samhällsföreningen och representanter från ledighetskommittén att man gärna är med och anordnar nationaldagsfirandet. Annika Loman ansvarar för samordnandet från kommunen. Samhällsföreningen kontaktar fler föreningar i samhället för hjälp med fika etc.

Man vill gärna ha lokala förmågor som underhållning, Christina kollar med skolan om man är intresserad.  Förslag kom upp om att servera fika alternativt sill och potatis. Samhällsföreningen vill gärna ha hjälp av bl.a. bygdegårdsföreningen, kyrkan, ledighetskommittén, IKO fritid. Styrelsen hjälps åt att hitta kontaktpersoner i de olika styrelserna.

Förslag är att vara på torget. Torget kommer fräschas upp under våren, detta beräknas vara klart innan nationaldagen.

Vårstädning
Marie kontaktar Malin P om att planera in datum för årets vårstädning.

Vägen till vegetationstippen
Jens undersöker vem som äger vägen.

Vid protokollet
Jennie Lundin Ordförande/Sekreterare

Grimsås Samhällsförening styrelsemöte 2017-02-23

Närvarande
Från styrelsen: Jennie Lundin, Jens Ekdahl, Peter Johansson
Gäst: Per Simonsson från Trivsel och Trygghetsberedningen

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare
Per Simonsson från Trivsel och Trygghetsberedningen på Tranemo kommun berättade om programmet för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Per lämnade en enkät som han vill att vi fyller i och lämnar in under våren.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt bra. De sista hyresintäkterna för stationen har kommit in och de sista räkningarna är betalda. Höstens mässa är avslutad ekonomiskt. Det bidrag som grannsamverkan sökt från kommunen har beviljats och kommit in, man tackar för arbetet som görs.

Stationen
Det var beslutat att vattensystemet i stationen skulle tömmas efter att uthyrningsperioden avslutats för att undvika uppvärmningskostnader men luft i ledningarna kan skapa problem så detta har avvaktats. Vintern böjar dessutom gå mot vår så vidare aktiviteter avvaktas. Styrelsen har blivit kontaktad av en intressent av stationen som vill komma och titta mer, Peter kommer visa stationen i kommande vecka. Beslut om att sälja stationen får tas på årsmötet.

Noteringar efter mötet: Efter ha tittat på stationen är intressenten fortfarande intresserad av att köpa stationen, att hyra är inte intressant. Pga. husets skick och kostnaderna att rusta upp det är man inte intresserad av att betala så mycket och man vill ha ett snabbt besked (innan slutet av mars).

Stationsläge
Ingen ny information sedan förra mötet, Jennie kollar med Göran om han har hört något mer.

Noteringar efter mötet: Göran har ingen mer information men i BT v.08 kan man läsa att Grimsås ligger i topp tre i Västra Götaland och utredningarna fortsätter.

Torget
Ingen ny information sedan förra mötet.

Integration
Ingen ny information sedan förra mötet.

Tranemobostäder
Peter har inget nytt att rapportera men kommer kontakta Tranemo bostäder för att höra vad planen är för Norra vägen samt att ifrågasätta varför man inte anslutit lägenheterna i Grimsås till fiber.

Ängslyckan
Ingen ny information sedan förra mötet. Det har ryktats att de nyanlända skall flyttas från Ängslyckan, vad är planen framöver?

Kommunbygderåd
Peter summerade kommunbygderådet han var på i november.

Medlemsbrev
Jens har tagit fram flygblad för årsmöte och årsavgift som kommer distribueras till alla i samhället under v.08-09 samt publiceras på hemsidan, anslagstavlor samt på Facebooksidan.

Årsmötesplanering
Årsmötet hålls den 16 mars kl. 18:30 på Kansliet. Kallelse skickas ut i medlemsbrev kommande vecka. Cecilia har skickat ut utkast på verksamhetsberättelse till styrelsen, mindre justeringar skall göras. Valberedningsarbete pågår av Per Josefsson o Alf Eriksson. Önskvärt med förstärkning och förnyelse av styrelsen. Styrelsen träffar valberedning och revisorer v.09 för att planera årsmötet.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls tillsammans med valberedning och revisorer den 1/3.
Årsmöte är planerat den 16/3.

 

Samhällsföreningen 26 januari 2017

Närvarande: Jennie Lundin (ordf), Göran Björk, Angelie Hamngren och Jens Ekdahl (mötessekr)

Ekonomi (Jens)
Föreningens ekonomi är fortsatt bra. Vi har haft höga kostnader för vatten o el till stationen under hösten när den varit uthyrd. Kostnaderna är fakturerade hyresgästen i början av januari men ännu ej betalda.

Årliga verksamhetsbidrag för 2016 har i dec erhållits från Nexans Personalstiftelse och Tranemo kommun.

Lucia (Jens)
Som vanligt var bygdegården fullsatt vid Lucia och barnen underhöll på ett uppskattat vis. Linda Vanhanen, Helena Johansson, Jenny Coomer, Linda Haugeröd och Helena Simonsson arrangerade tillsammans med skolan. Överskottet 2000 kr skänktes till Grimsåsskolan att användas till någon aktivitet för barnen. Separat redovisning finns hos kassören.

Julskyltningen (Jens)
27 november ordnades traditionsenligt firande av första advent med dans kring granen, lotterier, glögg och fönstertips. Peter Johansson och Lage Simonsson samordnade. Nexans gårdspersonal ordnade julgran. 87 personer deltog i fönstertipset. Arrangemanget gav ett litet överskott. Separat redovisning finns hos kassören.

Stationen (Peter)
Hyresperioden är avslutad och vattensystemet ska tömmas för att undvika uppvärmningskostnader.

Tågstopp (Jennie)
Ingen ny information sedan förra mötet och sedan skrivelsen till VGR.

Torget (Angelie)
Den skiss Angelie tagit fram och visade på minimässan är nu godkänd av Tranemo kommun i de delar som gäller utbyte av växter och nya trädgårdsmöbler, men kommer av kostnadsskäl att genomföras under en 3 årsperiod. Den föreslagna grillplatsen och stationärt pingisbord har avslagits av kommunen. Ska vi söka pengar på annat håll?

Integration (Cecilia)
I Cecilias frånvaro lämnades den punkten till nästa möte.
Vad är kommunens ansvar för att stötta och hjälpa de nyanlända i samhället? Hur fungerar det i praktiken? Cecilia hör efter med kommunen vid nästa samverkansgrupp Integration.

Tranemobostäder (Peter)
I Peters frånvaro lämnades den punkten till nästa möte.
Vi behöver ha nytt möte med Tranemobostäder för att få en uppdaterad renoveringsplan.

Ängslyckan (Göran)
Inget nytt att rapportera.

Medlemsbrev (Jens)
Dags att ta fram flygblad för årsmöte, styrelse och årsavgift.  Jens tar fram förslag och distribuerar till styrelsen för synpunkter.

Årsmötesplanering
Beslutades att årsmötet ska hållas 16 mars 18:30 på kansliet.
Kallelse ska skickas ut 3 veckor i förväg.
Verksamhetsberättelse – Jenny samordnar med Cecilia för utskick av förslag till styrelsen.
Valberedningsarbete – Per Josefsson o Alf Eriksson. Önskvärt med förstärkning och förnyelse av styrelsen.

Nästa styrelsemöte
Preliminärt bokades 23 feb då Per Simonsson från kommunens Trygghets- o trivselberedningen vill deltaga. Göran kontaktar Per. När planeras nästa Trygghetsvandring i Grimsås?

 

Samhällsföreningen 16 november

Närvarande: Jens Ekdahl, Cecilia Valbrant, Angelie Hamngren

Ekonomi
Mindre förlust. Jens har redovisat ”Minimässan” till kommunen.
Stationen har varit uthyrd. Betalning för elräkning har kommit.
Förfrågan om att hyra stationshuset för privat bruk. Jens har hänvisat till Peter.

Lucia och julskyltning
27 november. Peter J och Lage S håller i samordningen. Lage har pratat med Anna-Lena. 6:orna kommer ha lotteri. Tipspromenad och julmarknad 13.00-16.00.
Jens pappa fixar med gran och gården hjälper till! Sätta upp slingor nästa vecka. Alf stämmer av.

Luciafirande. Linda Vanhanen och Helena samordnar. Gittan och Linda stöttar upp då de haft ansvaret tidigare.

Julpyssel
Julpyssel för skolans barn, 3 dagar. IKO Fritid tillsammans med skolan.

Personalstiftelsen
Jens har varit i kontakt med dem om bidraget vi får varje år, schablon 7 000 kr. Vi har möjlighet att söka mer pengar om vi anordnar något speciellt projekt.

Inkludering/integration
Matlagning i Bygdegården – aktivitet (föreslaget av Jennie och Jens), fortsättning på ”Inkludering/integration”.
Vad är kommunens ansvar för att stötta och hjälpa de nyanlända i samhället? Hur fungerar det i praktiken? Cecilia hör efter med kommunen vid nästa samverkansgrupp Integration.

Språkcafé
Har kommit igång en ren kvinnogrupp.

Dialog med kommunen – budget

Vilka satsningar kommer att göras i framtiden? Finns Grimsås med i planeringen?
Tranemo Bostäder

Nästa möte
Torsdag 1 december.

 

Samhällsföreningen 13 oktober

Närvarande: Jens Ekdahl, Göran Björk, Peter Johansson och Cecilia Valbrant

Ekonomin
Elräkning stationen – fakturerat el och hyra. Stannar 3 veckor till.
Stationen. Peter har varit där flera gånger denna veckan. Varmvattnet har inte fungerat som det ska. Åtgärdat. Efter hyresgästerna har gett sig av tömmer vi systemet i stationshuset.

Inbrottsvåg? Gabrielsson och Emma. Bil som kört på gångvägar.

Avstämning minimässan
Jens har besökt Anwar på Ängsgatan, som hjälpte till med maten på minimässan.
Hadi och hans pappa, ”Bästa dagen sedan de kom till Grimsås”.
Matlagning i Bygdegården – aktivitet (föreslaget av Jennie och Jens), fortsättning på ”Inkludering/integration”.
Göran har hämtat material hos Jennie.

Arbetsgrupper
Transport – Elias Karimi
Stationen – Bengt Johansson
Röja stigar – Andreas Björk
Cykelvägar – Per Josefssons
Affärshuset – Peter, Göran Ek, Valerie och Niklas Hartman
Försöka få ”eldsjälar”; Göran Ek

Ängslyckan försäljning? Trygghetsboende? Vad kan vi göra om politikerna bestämmer sig för att sälja.

Bjuda in till en träff på "Grimsåsrummet" i Facebookgruppen

Utlämning av ICA Online-matkasse
Försäljning av icke färskvaror
Försäljning av lokalproducerat
Gym
Paketutlämning
Storbilds-TV        Sonny, Rönnvägengöra något med Valeri i affärshuset

Stationslägen - Viktigt att få med Nexans i att jobba för stopp i Grimsås, Viktoria Haraldsson

Lucia och julskyltning
Göran ställer frågan
Jens räknar med att Anna-Lena, 6:orna ordnar Lucia. Bygdegården. Linda Kåvestam. Diskuterades på föräldramöte i skolan. Jens pratar med Linda Kåvestam.

Julskyltning
Peter, Lage Simonsson och Alf.
Gran på torget. Gran har blivit skänkt tidigare år.
Peter pratar med Alf om förberedelser och planering inför julskyltningen.
Nya slingor behöver monteras. Peter påminner Alf om ljusslingorna.
Klass 6, GIF, Kyrkan, Missionskyrkan, Samhällsföreningen. Tipspromenad.

Göran har lämnar förslag på sammanträdestider resten av året. Vi kör sammanträde 1:a torsdagen i varje månad.

Språkcafé är på gång. Svenska kyrkan, Ulf Södahl. Sig-Britt Valbrant, Maj-Britt Sandström, Gudrun Remstam och Dorith Karlsson.

Peter frågar om kommun bygderådet. Ställer frågan.

Lägga ut intresseanmälan på Grimsås.com om övningskörning.

Göran skickar kallelse på mejl.


Styrelsemöte Grimsås Samhällsförening 22 juni 2016

Närvarande styrelsen: Göran, Jens, Jennie

Närvarande grannsamverkan: Anthony, Per, Solveig

Grannsamverkan har önskat bli en sektion under Grimsås samhällsförening och bjöds därför in till samhällsföreningens styrelsemöte för att berätta om sitt arbete och lämna över.

Anthony, Per och Solveig berättade om grannsamverkan och hur man jobbar med mailnätverk och kontaktpersoner i de olika områdena i samhället. Hemsidan behöver uppdateras med ny information. Kontaktperson på kommunen är Tobias Edoff och man har tillsammans med andra samhällen i kommunen startat en Facebooksida där man delar med sig om information och tips.

Solveig gick igenom ekonomin och informerade om att de 2073:- man hade på  konto förs över till samhällsföreningens konto. Kassabok samt pärm med kvitton, kontobesked etc. lämnades över till Jens. Grannsamverkans konto stängs ner.

Sektionen grannsamverkan består nu av:
Anthony Coomer – sammankallande
Per Josefsson – sekreterare
Christoffer Johansson
Markus Söderberg

Solveig avtackar sig uppgiften som kassör och går ur sektionen.

Grannsamverkan har skyltar som man skall sätta upp på fler ställen, Jens hjälper till att sätta upp ut mot Ljungsarp man önskar även få in fler kontaktpersoner runt om samhället. Som kontaktperson tar man emot info från sitt område och hjälper till att sprida information mellan de olika kontaktpersonerna och områdena i samhället.

Tips från Grannsamverkan:

 • Observera det som verkar misstänkt. Ingrip aldrig själv utan observera t.ex. registreringsnummer, signalement, tidpunkt. Vid skarpt läge ring 112, vid tips och observationer kontakta 11414. Informera din kontaktperson.
 • Stanna gärna personer som du inte känner igen som verkar misstänkta, fråga var de letar efter eller om de behöver hjälp. Har man inget att dölja svarar man gärna på frågor och är tacksam för hjälp.
 • Kör, promenera eller cykla gärna en extra sväng när du kommer hem för att observera och visa rörelse i samhället.
 • Hjälps åt mellan grannar att hålla koll åt varandra.

Ett förslag kom upp att kolla om väktare kan köra en extra runda i samhället i sommar när de är här. Anthony kollar upp och tar in offert.

Samhällsföreningen tipsade om höstens mässa och ser gärna att grannsamverkan deltar, man tackade ja och hoppas även att kunna få med representanter från kommunen och polisen.

Samhällsföreningen tackar för att grannsamverkan deltagit i mötet och informerat om deras arbete.

Styrelsemöte

Det informerades om att stationen kommer vara uthyrd under sommaren därför avvaktar man att lägga ut stationen till försäljning. Göran informerade även om att det finns planer på ett eventuellt tågstopp i Grimsås. Göran kontaktar Markus Nyström på kommunen och bjuder in honom för att ge mer information.

Angelie skickar med hälsning att hon har haft kontakt med Lennart Torstensson på kommunen angående upprustning av torget och man var överens om att det behöver göras. Bl.a. kommer man byta ut växter och bänkar. Angelie tar fram ett förslag och tar gärna emot idéer. Planen är att det skall bli ett vackert och fungerande torg som är lättskött. Idéer som kom upp är att göra torget aktivt med möjlighet till ungdomsaktiviteter så som t.ex. pingisbord. En grillplats hade varit trevligt och även någon typ av skärmtak/ vindskydd/ lusthus, permanent eller nåt som man kan sätta upp tillfälligt som gör att man kan komma undan vind och blåst. Vårens knytkalas på torget var lyckat och man hoppas kunna fortsätta ha det även om vädret inte alltid tillåter.

Resterande tid av mötet gick åt till att planera inför höstens minimässa som är planerad till lördagen den 24 september. Grimsås samhällsförening bjuder in företag och föreningar att ställa ut och visa upp sig för gamla och nya Grimsåsbor.  För att delta anmäler man sig till någon i samhällsföreningen.

 

Grimsås samhällsförening
Jennie Lundin

Noteringar från styrelsemöte 2016-05-18

Närvarande: Jennie Lundin, Jens Ekdahl, Peter Johansson, Göran Björk, Cecilia Valbrant

 1. Mötets öppnande
  Jennie hälsar alla välkomna.  

 2. Föregående anteckningar
  Genomgång av föregående anteckningar.

 3. Lägesanalys av genomförda aktiviteter
  Odlingsinformation – Grön Integration.  Grillkväll ”knytkalas” på torget vid Kristi Himmelsfärds, cirka 20 personer. Personal och några killar ifrån Ängslyckans HVB Ledighetskommittén har varit på resa. Teaterföreställning; ”Är du svensk eller” hölls för byborna, 30-40 stycken besökare. Vårstädning genomförd, 1-1,5 timme. Reparation av multisportplanen.

 4. Ekonomi
  Jens drar ekonomin.
 1. Välkomstpaket för nyinflyttade
  Göran har hämtat ett välkomstpaket hos kommunen. Alla som flyttar in till kommunen får en inbjudan ifrån kommunen om att hämta ett välkomstpaket i kommunhuset. Vi tittar gemensamt på detta och diskuterar hur vi skulle kunna komplettera detta med specifik information om Grimsås.
  Förslag om att vårt ortspecifika välkomstpaket ska innehålla den lokala planen, information om webbsidan www.grimsas.com och gång- och cykelleder.
 1. Grimsås på cykel
  Cecilia har fått en förfrågan ifrån Viktoria Haraldsson om det blir något arrangemang i år. Det brukar hållas vartannat år. Till nästa möte kollar vi upp detta med Malin Palmqvist.
 1. Minimässa lördag 24 september
  Vi börjar med planeringen av minimässan i Bygdegården till hösten.
  Göran gör ett förslag till inbjudan för företag och föreningar. Vi bjuder in dem för att diskutera innehåll, tankar och idéer tisdag 14 juni.
  Tanken är att företag och föreningar ska kunna visa upp sin verksamhet. Rundvandring/Öppet hus kan vara ett bra alternativ.
  Underhållning. Göran frågar Camilla. Cecilia frågar om Ängslyckans killar har någon, som skulle vilja uppträda.
  Vi försöker höra oss för om möjligheterna att bjuda på mat ifrån olika delar av världen, där tanken är att be de nyanlända om hjälp. Möjlighet finns att använda de grödor som skördats i projektet ”Grön integration” i denna matlagning? Diskussion med Angelie.
  På mässan presenterar Jens också Grimsås Samhällsförenings verksamhet och i samband med det påminner vi om medlemsavgiften för 2016. Jens visar bl.a. upp den ”Lokala planen”.
  Marknadsföring av allt vad Grimsås kan erbjuda samhällsinvånarna.
  Revidering av listan över lokaler att hyra? Cecilia kollar med Lovisas Davidsson om de har intresse av att marknadsföra Krokens Loge.
  Finns intresse ifrån MTB-gruppen att marknadsföra sig på minimässan? Stefan Eklund har hittat många nya cykelstråk i vårt närområde.
  Göran kollar med Ingemar Svensson kring ljudutrustning till mässan.

 2. Grön Integration
  Odlingslådorna har snickrats ihop. 2:a träffen är ikväll. Angelie får berätta mer kring hur det fortlöper nästa gång hon har möjlighet att närvara.
  25 maj är det möte tillsammans med kommunen; Ingela Carlsson, Angelie Hamngren, Göran Björk och några fler kommer att åka runt.
 1. Upprustning av torget
  Vi stämmer av med Angelie vad som är på gång till nästa möte.
 1. Flaggning på torget
  Det verkar fungera bra. Någon i styrelsen får stämma av med Gösta Sandström.
 1. Stationshuset
  Peter ser till att vi lägger ut annons på exempelvis Blocket om försäljning. Vatten och avlopp sägs upp.
 1. Nya cykelbanan
  Det kommer att bli en del ytterligare beläggningsarbeten på Storgatan. Bland annat har infarten till Ängsgatan har för stor nivåskillnad och detta ska åtgärdas. Som det är nu tar bilarna en annan väg för att slippa kanten.
 1. Gamla ICA
  Peter har inte fått några ytterligare svar ifrån kommunen. Fler personer behöver tillfrågas om de kan tänka sig bedriva verksamhet där. Peter har lämnat in idéer om hur lokalen skulle kunna användas till kommunen.
 1. Parkering Norra Vägen
  Inget har hänt, samma läge som tidigare.
 1. Lokaler och gemensamhetsytor – behov av åtgärder
  Vi tar med oss hem att titta runt lite extra i samhället och ta upp vad vi själva tycker behöver ses över tills nästa möte.
 1. Cykelväg Grimsås – Hestra
  Cecilia har pratat med Jan Kronvall i Hestra Samhällsförening. Han tycker det är en bra idé att båda samhällena går ihop och gemensamt försöker få i stånd en cykelväg mellan orterna. Vi får avvakta med detta i nuläget då Hestra har fullt upp med utegym och ny lekplats, som till stor del kommer att anläggas med ideell arbetskraft.
 1. Macken
  Macken har börjat med glassförsäljning, vilket blivit mycket uppskattat.
 1. Sports for you
  Det kommer att hållas ett sommarläger här i Grimsås vecka 27 och 28. Cecilia tar med sig frågan om marknadsföringen av detta till samverkansgruppen för integration på tisdag 24 maj. Marknadsföring har gjorts på Tranängsskolan och på kommunens hemsida så här långt.
 1. Praktikplatser på Nexans – nyanlända
  Göran ber Cecilia höra med Anders Blom eller Lian. Göran kan tänka sig att förmedla kontakt med rätt person/-er på Nexans. Viktigt med kartläggning av den kompetens som finns hos de nyanlända.

Grimsås Samhällsförening

Vid minnesanteckningarna

Cecilia Valbrant

 

Årsmöte Grimsås Samhällsförening

Tid 15 mars 2016

Plats Grimsås station

Närvarande:

Styrelsen:        Alf Eriksson, Jens Ekdahl, Göran Björk, Peter Johansson, Jennie Lundin

Deltagare:       Laila Hartman, Gunvor Lundgren, Angelie Hamngren, Lennart Söderkvist, Gun Svenningsson, Leif Ingelsbo, Bengt Johansson, Cecilia Valbrant, Per Josefsson

Mötets öppnande
Alf Eriksson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Alf Eriksson valdes till ordförande och Jennie Lundin till sekreterare för årsmötet.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

Mötets behöriga utlysande enligt stadgarna
Skriftlig kallelse har funnits anslagen. Årsmötet ansågs därmed behörighet utlyst.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Att jämte ordförande justera dagen protokoll valdes Lennart Söderkvist och Leif Ingelsbo.

Protokoll från förra årsmötet
Protokoll från förra årsmötet fanns inte med på mötet. Det som nämndes var att valberedningen från förra året inte ansåg sig valda. Detta skall göras tydligare i år.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2015

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen sammanfattades kort. För mer information se den fulla versionen av verksamhetsberättelsen. Samhällsföreningen har under 2015 bland annat jobbat med försäljning av stationen, färdigställande av multisportplanen och fiber. Det har varit 5 officiella styrelsemöten övriga möten har bl.a. handlat om försäljning av stationen. Antal medlemmar i samhällsföreningen har under de senaste åren minskat. Styrelsen skall vara mer aktiv i år för att få in fler medlemmar. 80 medlemmar har hittills i år betalat in medlemsavgiften, påminnelse skall gå ut.

Ekonomi
Jens gick igenom ekonomin. Det finns pengar kvar avsatta till multisportplanen bl.a. för underhåll, en del av det kommer gå åt under 2016. Även fiberprojektet har pengar kvar, en del av det är avsatt för en avslutning för styrelsen. Under 2015 kom det in mindre medlemsavgift än beräknat. Julbelysning är inköpt under 2015, de nya stommarna skall vara kvar och belysningen byts ut. Den nya belysningen skall komma upp 2016. Spanarna har skänkt 3000 kr från deras budget till samhällsföreningen vilket var ett tacksamt bidrag. GIF och samhällsföreningar hade vid årsskiftet några fakturor som inte var betalda men de kom in efter årsskiftet. Stor del av samhällsföreningens budget går till underhåll och löpande avgifter för stationen. Det nämndes att första elräkningen för 2016 var hög pga. kylan. Man har försökt att bli av med räkningarna för vatten, avlopp och sophämtning eftersom stationen inte används men detta måste betalas. Avgift för fiber har delats 50 % mellan samhällsföreningen och bygdegårdsföreningen. IKO fritid och GIF är med och delar på kostnaden för el och telefon.

Övrig nämndes att man i samhället bl.a. kan söka försköningsbidrag från kommunen om man vill göra förbättringar i samhället.

Revisorernas rapport
A
lf gick igenom revisorernas rapport.

Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkning fastställdes.

Disposition av vinst och förlust
Disposition av vinst och förlust fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått godkändes.

Beslut om medlemsavgift för 2017
Ett förslag om att höja avgiften till 200 kr kom upp eftersom avgiften har varit samma under en längre tid. Samtidigt hoppas man även att fler medlemmar går med i samhällsföreningen. Mötet fastställde medlemsavgiften till 200 kr för 2017. För företag att vara med på hemsidan kostar det 500 kr, samhällsföreningen hoppas att fler företag vill gå med på hemsidan.

Beslut angående styrelsearvode att använda vid en trivselkväll
Styrelsen hade tillsammans med personer som hjälpt till i samhället en trivselkväll i början av 2016 som tack för 2015. Man träffades i kansliet och åt mat från wokvagnen. Mötet godkände att ett styrelsearvode upp till 2000 kr får användas för en trivselkväll även 2016.

Val av styrelse (enligt stadgarna mellan 5 och 9 ledarmöter)
Alf avsäger sig uppgiften som styrelseordförande och aktiv i samhällsföreningens styrelse men hjälper gärna till så det blir en smidig övergång. 
Förslag på styrelse 2016:
Kassör
Jens Ekdahl Omval 1 år
Ledamöter
Göran Björk                 Omval 1 år
Peter Johansson          Omval 1 år
Jennie Lundin               Omval 1 år
Angelie Hamngren      Nyval 1 år
Cecilia Valbrant            Nyval 1 år

Mötet valde styrelse i enlighet med ovanstående förslag. Styrelsen utser någon som ordförande/kontaktperson samt ny firmatecknare efter Alf vid första styrelsemötet efter årsmötet.

Val av revisorer
Mötets föreslog att föregående års revisorer väljs på ett år till. 
Revisorer
Gösta Sandström
Lars-Åke Lundgren

Mötet valde revisorer i enlighet med ovanstående förslag.

Val av valberedning
Mötets gav förslag på valberedning
Valberedning
Alf Eriksson
Per Josefsson

Mötet valde valberedning i enlighet med ovanstående förslag.

I förväg inkomna förslag
Inga i förväg inkomna förslag.

Stationen
Samhällsföreningen har under 2015 jobbat med att försöka sälja stationen eftersom stor del av föreningens budget läggs på stationen och den används inte. Det är synd att lägga så stor del av samhällsföreningens budget på något som inte används av samhället. Under processen uppkom det att stationen är klassad som ett industriområde vilket blev en besvikelse eftersom intressenterna som fanns var intresserade av att använda huset som bostad. Styrelsen har beslutat att lägga ut stationen till försäljning på blocket. 
Bengt Johansson värnar om stationen och berättade lite mer om stationen som är en kulturbyggnad bygd 1902. Stationen invigdes 23 december 1902 och är en del av järnvägshistorian. Det är inte många stationer i området som fortfarande finns kvar och ägs av en samhällsförening. Stationen är starten för Grimsås samhälle och är tillsammans med bl.a. fritidsstugan en viktig byggnad att ta tillvara på. Bengt har som förslag att man kan ta in fler föreningar och företag från samhället som ägare och dela på kostnaderna, då blir det inte så mycket för varje ägare. Stationen är en lokal för hela samhället som skulle kunna användas som museum där man kan förvara äldre handlingar om företag och föreningar i samhället som är värda att bevara. Bengt tar på sig att undersöka en möjlig alternativ användning för stationen och bad om tillåtelse att gå ut med en skrivelse om detta till samhället och önskade samhällsföreningens medgivande.  Samhällsföreningen står bakom undersökandet av en alternativ användning av stationshuset.

Lokala planen
Jens förklarade lite mer om den lokala planen och berättade att den senaste revideringen gjordes i början av 2016 tillsammans med företag och föreningar i samhället. Det togs även fram en lista med prioriteringar som samhällsföreningen tillsammans med företag, föreningar och privatpersoner skall jobba med under 2016. Se listan i slutet av den lokala planen. Den lokala planen ligger på grimsås.com.

Några av de punkter från listan med prioriteringar som nämndes var:

Välkomstpaket till nya Grimsåsbor
Samhället vill välkomna alla nya Grimsåsbor. Några av samhällena i kommunen har inspirerat med hur de gör. Förslag på vad som kan ingå i välkomstpaketet är den lokala planen, information om företag och föreningar, promenadstråk i samhället m.m. Fler förslag på vad som kan ingå lämnas till samhällsföreningens styrelse. Det som är osäker är hur man får reda på vilka som är nyinflyttade i samhället, detta skall undersökas närmare.

Inga lediga hus och lägenheter i samhället
Det finns få lediga hus och det är kö till lägenheter i samhället, det är kul att det finns intresse av boende i samhället med det är synd att vi inte kan erbjuda alla som vill ha boende.

Vision för service-center i gamla ICA-lokalen
Samhällsföreningen vill få ett aktivt centrum i Grimsås och ett mål det närmaste är att se över om det finns intresse att använda gamla ICA-lokalen igen. Det finns bl.a. bidrag att söka för projekt som detta men det gäller att det finns någon som är intresserad att driva det. Man vet även att de som äger lokalerna är intresserade av att sälja dem. Idéer som finns är paketutlämning, någon modern typ av affär som man hört information ex. har startats i Skåne, Gnosjö och i Laxbutiken.

Anslutning av Tranemo bostäders lägenheter till fiber
Att inte Tranemo bostäders lägenheter är anslutna till fiber beror enligt kommunen på offentlig upphandling. För att lägenheterna i Grimsås skall vara attraktiva vill samhällsföreningen att de skall bli anslutna till fibernätet.

Försköning av grönytan i centrala vägkorsningen
En av prioriteringarna under 2016 är att göra i ordning grönytan vid den centrala vägkorsningen. Samhällsföreningen tryckte på att det finns pengar att söka från Leader för projekt som dessa men det gäller att det finns någon som vill driva projektet.

Förstudie om motionsspår/cykelväg till Hestra
Medborgarförslag har lämnats till kommunen om att göra cykelväg till Hestra men den har fått avslag. Samhällsföreningen vill under 2016 starta en förstudie om detta om möjligt tillsammans med Hestra samhällsförening, markägare och övriga intressenter.

Karta med promenad- och motionsspår i och utanför samhället
Det finns många bra promenad- och motionsspår i och utanför Grimsås samhälle men det är inte alla som känner till dem. För att sprida informationen och även komma med i ”Cykla och vandra i Sjuhärad” vill samhällsföreningen samla information och skapa en broschyr med vackra slingor. Det finns något påbörjat och detta vill man jobba vidare på.

Listan med prioriteringar godkändes av mötet. För att komma vidare med förslagen gäller det att alla hjälps åt i samhället, företag, föreningar och enskilda personer.

Minimässa
Samhällsföreningen planerar tillsammans med Tranemo kommuns integrationsprojekt att ha en minimässa för att nya och gamla Grimsåsbor skall lära känna varandra samt företag och föreningar i samhället. Mässan var från början planerad att vara i april men den blir framflyttad. Samhällsföreningen kommer tillsammans med nyckelföreningar och företag i samhället träffa kommunen vecka 12 för att planera mer. Det är även planerat att projekt med grön integration skall starta. Angelie som är projektledare från Grimsås berättade mer. Planen är att grönområdet längst ner på Hammargatan skall användas för odling. Till att börja med kommer man odla i pallådor men planen kommande år är att gräva upp och göra ett odlingsområde. Det finns även idéer om att göra en damm och sittplatser vid kärleksstigen, ansökan om pengar till detta projekt kommer göras. Peder Wendefors från Björnhyltan kommer vara med och föreläsa och hålla odlingskurser. Alla är välkomna att delta, planen är att träffar skall vara på onsdagar.

Övrigt
Flera samhällsbor har hört talas om att kyrkan är i farozonen. Det verkar som att pastoratet funderar på att sälja kyrkan. Samhällsföreningen hade ingen information om detta. Anledningen skall vara att pastoratet har för många kyrkor och hög driftskostnad. Anledningen att Grimsås kyrka är med i diskussionerna är pga. höga driftskostnader och att det är snart dags för fönsterbyte vilket är kostsamt. En anledning är även att Grimsås kyrka är en av de kyrkor som inte har någon kyrkogård. Grimsås kyrka är välanvänd och har mycket aktiviteter. Det föreslogs att en av punkterna på samhällsföreningens prioriteringslista bör vara att bevara kyrkan. Man tror att intresset för att betala kyrkoskatt kommer minska om det inte finns någon kyrka.

Mötets avslutande
Alf tackade för visat intresse. Mötet avslutades.


Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum: 13 mars 2016

Närvarande från styrelsen: Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Jennie Lundin

Ekonomi
Revisorerna har godkänt räkenskaperna. Vi har ca 20000 på servicekontot. Ekonomin är god.

Medlemsavgifter
ca 80 medlemsavgifter har kommit in.
Vi bör föreslå en höjning av medlemsavgiften till 200 SEK för 2017 på årsmötet.

Årsmöte 2016
Allt är klart inför årsmötet.

Samkväm 2 februari på kansliet
Vi blev bara 7 personer inkl. styrelsen, men vi åt god mat och hade trevligt.

Kommunbygderåd 9 februari
Jennie deltog och hon har skickat ut en mycket bra sammanfattning.

Fiber till kansliet
Bygdegården vill behålla sitt fasta abonnemang. Oklart om bredbandet är inkopplat än. Vi får ta reda på den billigaste lösningen för kansliets fasta telefon.
Ansvarig: Peter

Kansliet
Sedan mötet med Erlandsson så har det börjat hända saker vad gäller förbättring av ventilationen.

Stationen
Det finns en seriös intressent till stationen. Försäljningen har dock komplicerats av att stationsområdet är klassat som industriområde och att det inte är tillåtet att använda huset som bostad. Diskussion pågår med kommunen om det är möjligt att ändra detta. Jens ska även prata med Mikael Ekdahl för att få råd hur vi ska agera. (Kvarstår)
Lyckas vi inte sälja huset nu, så måste vi ta beslut om vi ska tappa ut vattnet ur värmesystemet så att vi slipper hålla varmt över vintern. Då bör vi även kunna säga upp VA-anslutningen.

Julbelysning
Ljusslingor och buntband finns, men det hanns inte med att göra dem i ordning 2015. De står nu på Nexans råvarulager. De måste göras iordning i god tid före nästa säsong.
Ansvarig: Alf

Tranemobostäder
Peter tar kontakt för att höra om upprustning av huset på Norra vägen finns med i årets budget. Det finns inga lediga lägenheter längre i Grimsås.

Flaggning på torget
Avtal med kommunen är påskrivet och inskickat. En flaggningsgrupp ska bildas. Så här långt finns tre namn, men det behöver bli sex så att det blir ca 3 flaggningar per person och år. (17 officiella flaggdagar per år). Punkten kvarstår.
Ansvarig: Alf

Lokala planen
Det blev en mycket bra diskussion med föreningar och företag 23 februari och det kom fram flera bra nya idéer som det är värt att gå vidare med. De som bor utanför 50-skyltarna saknar info om vad som händer och därför bestämdes det att göra en mailgrupp så att vi får ut informationen lättare och bättre. Förslagsvis så ger vi Monika som uppgift att administrera detta.

Prioriteringarna kommer att diskuteras på årsmötet.

Minimässa
Det beslöts att skjuta på datumet och planera lite bättre vad som ska göras.

Grön integration
Angelie är projektledare för projektet grön integration. Kommunen står som ansvarig.

Försköningspengar
Nya försköningspengar finns att söka för 2016.

 

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:              19 januari 2016

Närvarande från styrelsen:    Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson, Peter Johansson och Jennie Lundin

Ekonomi
Sammanställningen för 2015 är klar och det blir en förlust på ca 26 000. Den enda investeringen som gjorts under året är de nya belysningsslingorna till lyktstolparna. Övriga utgifter är löpande utgifter för kansliet (lön, hyra mm) och stationen. Antalet medlemmar har minskat till 149, vilket påverkar ekonomin negativt. Räkenskaperna överlämnas nu till revisorerna.

Både IKO Fritid och GIF ligger efter med betalning för kanslihyran.

Medlemsavgifter
Vi går ut redan i februari med flygblad om medlemsavgift mm. Jens kommer med ett förslag. Årets medlemsavgift är redan fastställd till 150 SEK per familj. Vi bör föreslå en höjning till 200 SEK för 2017 på årsmötet.

Årsmöte 2016
Mötet beslutade att årsmötet hålls tisdag 15 mars. Alf tar ansvar för verksamhetsberättelsen och pratar även med valberedningen.

Samkväm
För att tacka de som ofta ställer upp och hjälper till så bjuder vi på lite mat tisdag 2 februari på kansliet. Styrelsen och ytterligare ca 10 personer är inbjudna. Vi beställer mat från wokvagnen. Alf tar hand om detta med hjälp av Monika.

Kommunbygderåd 9 februari
Kommunen har bjudit in till kommunbygderåd i Uddebo 9 februari. Agenda är inte utskickad än. Senaste anmälningsdag 5 februari. Från Grimsås deltar Jennie och Jens eller Peter.

Fiberprojektet
Fiberprojektet har inte haft någon avslutning än. Det finns medel avsatta för detta. Peter pratar med Gösta om detta.

Fiber till kansliet
Anslutning finns nu tillkansliet (127 mbit). Avtalet tillåter endast en IP-telefon. Bygdegården har tidigare sagt att kansliet kan överta deras abonnemang, men verkar nu ha ändrat sig. Innan detta är klarlagt kan vi inte säga upp nuvarande abonnemang. Alf pratar med Patrik Remstam och Göran med Sture Ernstsson.

Multisportplanen
Grusgången som kommunen lovat asfaltera är inte åtgärdad. En bättre skylt med ordningsregler ska sättas upp till våren.

Kansliet
Peter kommer att träffa fastighetsägaren 20 januari och kommer att undersöka om det går att köpa hela fastigheten.

Stationen
Det finns en seriös intressent till stationen. Försäljningen har dock komplicerats av att stationsområdet är klassat som industriområde och att det inte är tillåtet att använda huset som bostad. Diskussion pågår med kommunen om det är möjligt att ändra detta. Jens ska även prata med Mikael Ekdahl för att få råd hur vi ska agera.

Lyckas vi inte sälja huset nu, så måste vi ta beslut om vi ska tappa ut vattnet ur värmesystemet så att vi slipper hålla varmt över vintern. Då bör vi även kunna säga upp VA-anslutningen.

Julbelysning
Ljusslingor och buntband finns, men det hanns inte med att göra dem i ordning 2015. När de tas ner i januari, så ber vi Nexans personal att köra bort dem till stationen, så att vi redan under våren kan göra i ordning dem inför nästa säsong.

Tranemobostäder
Peter tar kontakt för att höra om upprustning av huset på Norra vägen finns med i årets budget.

Flera lägenheter på Ängsgatan upprustas med hjälp av förskotterade pengar från integrationsprojektet.

Flaggning på torget
Avtal med kommunen är påskrivet och inskickat. En flaggningsgrupp ska bildas. Så här långt finns tre namn, men det behöver bli sex så att det blir ca 3 flaggningar per person och år. (17 officiella flaggdagar per år). Punkten kvarstår.
Ansvarig: Alf

Trygghetsvandring
Vi är osäkra på om skyltar kommit upp på Norra vägen. Peter tar foton och skickar till Alf för vidarebefordran till kommunen.

Lokala planen
En uppdatering av planen (revision 11) ska presenteras/diskuteras med företag och föreningar 23 februari på kansliet. Göran ansvarar för detta. Nästa steg blir att bjuda in kommunrepresentanter för att höra om deras planer stämmer med våra önskemål.

Minimässa
Preliminärt sattes 9 april som datum för minimässan.

Övrigt
Julskyltning/tipspromenad och Luciafirande är redovisade. Överskottet från Lucia skänktes till skolans brukarråd.

Göran informerade om integrationsprojekt i Åre.

 

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:              21 oktober-15

Närvarande från styrelsen:    Göran Björk, Alf Eriksson, Peter Johansson och Jennie Lundin
Inbjuden gäst:                                                          Mikael Ekdahl                             

Ekonomi
Ansökan om bidrag har skickats till Nexans Personalstiftelse och Tranemo kommun. Vi uppfyller kraven för byalagspengen i och med att vi deltagit i kommunbygderåden, skickat in verksamhetsberättelse och uppdaterad lokal plan.

Fiber
Vi ska ansluta kansliet till fiber som är indragen till bygdegården. Det finns en luftledning mellan bygdegården och kansliet som kan användas. Vi börjar med att försöka få igång bredbandet och sedan gå vidare med den fasta telefonin. Bygdegården har betalat 7500 och vi kommer att dela på anslutningsavgiften.
Ansvarig: Peter

Multisportplanen
Slutredovisningen är nu inskickad till allmänna arvsfonden

Grusgången som kommunen lovat asfaltera är inte åtgärdad.

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen är fortfarande dålig. Vi har varit i kontakt med Peder Uggla som är ”vaktmästare” och enligt honom skulle det behövas ett separat aggregat i kansliet, men han hänvisar oss till att ta kontakt med ägaren Tomas Erlandsson. Försök har gjorts men han svarar aldrig.
Ansvarig: Alf fortsätter försöka få kontakt

Stationen
Vi ska försöka sälja stationen. Fastigheten Grimslund 2:79 är på 1450 m2. Annonsering kommer att ske på anslagstavlor, grimsas.com, kabel-TV och flygblad kommer att delas ut i samhället. Sista dag för bud är satt till 15 november.
Ansvarig för annonsering: Jennie

Det finns mycket att tänka på vid en eventuell försäljning. Vad säger stadgarna? Vem har rätt att underteckna en försäljning av fastigheten? Vilka regler gäller för beskattning? Mikael Ekdahl har lovat ställa upp och hjälpa oss med försäljning och kontraktskrivning. Mikael Ekdahl har lovat ställa upp och hjälpa oss med detta.

Det finns ett pantbrev på fastigheten som glömts av när Nexans (IKO) skänkte stationen till samhällsföreningen på 90-talet. Det kostar ca 1300 att lösa den.
Ansvarig: Alf pratar med Nexans

Cykelväg

Cykelvägsbygget är nu igång. Det beräknas ta 4-5 arbetsmånader innan det blir klart.

Julbelysning
Liss Abrahamsson har varit i kontakt med Konstsmide i Gnosjö angående nya ljusslingor till befintliga ställningar. Vi har fått tillgång till ett demoex där ljusslingan kostar ca 270 SEK och det ser bra ut. Vi beställer ytterligare 15 ljusslingor för totalt ca 4500 SEK som vi själva får linda på stommarna.
Ansvarig: Alf med Liss hjälp

Tranemobostäder
Inget nytt från Tranemobostäder

Flaggning på torget
Avtal med kommunen är påskrivet och inskickat. En flaggningsgrupp ska bildas. Så här långt finns tre namn, men det behöver bli sex så att det blir ca 3 flaggningar per person och år. (17 officiella flaggdagar per år). Punkten kvarstår.
Ansvarig: Alf

Trygghetsvandring
Det är oklart om det som kommunen lovat genomföra är åtgärdat. En trafikräkning pågår på Norra vägen, men det är oklart om några trafikskyltar satts upp.

Ängslyckan
Huset kommer att användas som boende för ensamkommande flyktingbarn som väntar på besked om uppehållstillstånd. Kommunen kommer att hålla informationsmöte om detta tisdag 3 november.

Lokala planen
En uppdatering av planen (revision 11)är så gott som klar. Vi kommer att bjuda in företag och föreningar för att diskutera/förankra planen i januari. Därefter bjuder vi in kommunrepresentanter för att höra om deras planer stämmer med våra önskemål.

Övrigt
Det är snart dags för julskyltning/tipspromenad och Luciafirande. De som brukar hålla i detta ska kontaktas för att höra om de ställer upp även i år.

 

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum: 25 augusti-15

Närvarande Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson, Peter Johansson och Jennie Lundin

Ekonomi
Kassabehållningen är fortfarande bra.

Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas ut inom kort (Grimsås Åkeri den nya byggfirman i Kvistbäck vill också vara med). 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens

Flygblad info om vad samhällsföreningen gör
Vi har skickat riktade påminnelser till några som vi saknar som medlemmar, men det har inte gett så många nya medlemmar än. Arbetet fortsätter.
Ansvarig: Jens

Fiber
Projektet börjar närma sig sitt slut. Uppkoppling sker v 35. Vi ska påminna projektgruppen att 2000 kronor reserverats av leaderpengarna till ett projektavslut.
Ansvarig: Alf pratar med Gösta

Fiber ska dras in i Bygdegården och Samhällsföreningen har lovat stå för halva kostnaden, men vi har inte fått någon faktura än. När vi ser att det fungerar, så bör vi säga upp befintliga avtal med Telia.
Ansvarig: Peter

Multisportplanen
Ett utkast till slutredovisningen är nu skrivet. Ska gås igenom v 37.
Ansvarig: Jens

Grusgången som kommunen lovat asfaltera är inte åtgärdad.

Det finns inget som tyder på att kommunen är med och bekostar en multisportplan i Dalstorp.

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen är fortfarande dålig. Vi har varit i kontakt med Peder Uggla som är ”vaktmästare” och enligt honom skulle det behövas ett separat aggregat i kansliet, men han hänvisar oss till att ta kontakt med ägaren Tomas Erlandsson. Försök har gjorts men han svarar aldrig.
Ansvarig: Alf fortsätter försöka få kontakt

Det har varit en sk LAN-kväll nyligen. Vi har fått in deltagaravgifter, men det skulle vara intressant att få veta lite mer hur många som deltar mm.

Stationen
De personer som visat intresse för stationen har hoppat av. Vi går nu vidare och försöker sälja/hyra ut stationen på Blocket. Peter och Jennie har tagit bilder. Till nästa möte tar de fram ett förslag till annons.

Cykelväg

Efter mötet har Göran tagit reda på att kommunen kommer att ta upp frågan när de träffar Trafikverket 15 september.

Ledighetskommitén
De blev inget nytt kommunbidrag i år. 750 kronor finns kvar av förra årets bidrag.

Julbelysning
Liss Abrahamsson har lovat ta med en stomme till Konstsmide för att se vad det kommer att kosta att förbättra ljusbilden. Peter kontaktar Star Trading för att höra vad de har.

Tranemobostäder
De byter VD än en gång. Rolf Granlöf tar över efter Lizz Wiklund. En påminnelse att inte glömma renoveringen av huset på Norra vägen ska skickas.
Ansvarig:Peter

Trädgårdstippen
Gunnar och Roland från Nexans har kört upp fyllnadsmassor till tippen och de har nyligen varit där och snyggat till.

Flaggning på torget
Avtal med kommunen är påskrivet och inskickat. En flaggningsgrupp ska bildas. Så här långt finns tre namn, men det behöver bli sex så att det blir ca 3 flaggningar per person och år. (17 officiella flaggdagar per år).
Ansvarig: Alf

Trygghetsvandring
Vi har fått en sammanställning och det finns 11 punkter på åtgärdslistan. Flera är dock av typen att kommunen ska ta kontakt med Trafikverket eftersom de äger genomfartsvägarna i samhället. Norra vägen ska skyltas med förbjuden genomfart.
Ansvarig: Alf bevakar att åtgärdspunkterna betas av.

Ängslyckan
Det finns krafter inom kommunen som vill sälja Ängslyckan. Göran bevakar frågan.

Lokala resor
Det är billigt att resa lokalt med Västtrafik. En påminnelse om detta finns nu på grimsas.com.

Lokala planen
Planen ska uppdateras och vi träffas därför tisdag 8 september kl 19. När det är gjort ska vi ta kontakt med kommunen för att höra vad de har för planer för Grimsås de kommande åren.

Övrigt
Ljungsarpsvägen ska vara asfalterad och klar i november.

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

 

 

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum: 11 mars -15

Närvarande: Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Revisorerna (Lars-Åke och Gösta) har gått igenom bokslutet och allt är i sin ordning inför årsmötet.
Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas ut i början av nästa år (Grimsås Åkeri vill också vara med). 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig: Jens

Flygblad
Info om vad samhällsföreningen gör
Vi skickar en påminnelse i april, för att förhoppningsvis få in fler medlemsavgifter.

Styrelsen
Vi är bara fyra aktiva i styrelsen, men vi behöver bli fler. Några personer har tillfrågats, men vi har fortfarande inte fått något napp.

Fiber
Senaste nytt om fiberprojektet finns på Grimsås hemsida. Projektgruppen kommer att ha några möten inom kort och kostnaderna kommer att fakturas till samhällsföreningen. (Projektgruppen har bara utnyttjat en mindre del av utvecklingschecken på 20 000)

Multisportplanen
Slutredovisning till allmänna arvsfonden beräknas bli klar v 12.
Ansvarig: Jens

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen har fungerat dåligt under sommaren och det är oklart om den åtgärdats. En hel rad med belysningsarmatur fungerar inte. Har hyresvärden tecknat avtal med LiT om att installera fiber i byggnaden?
Ansvarig: Alf kontaktar hyresvärden
Vi behöver ha en enhetlig taxa vid uthyrning. Idag tar vi 100 kronor per tillfälle för ”utomstående”. När det är LAN-kvällar har taxan varit 30 kronor per person. Detta ska kollas upp.
Ansvarig: Alf

Stationen
Vi har fått fråga vad det kostar att hyra stationen för att starta en sekond hand/loppis. Styrelsens uppfattning är att vi skulle kunna hyra ut lokalerna till en mindre summa (~1000 kronor/månad) under sommaren för att se hur det fungerar.
Ansvarig: Alf tar kontakt (Har pratat med personen ifråga, men inte hört något sedan dess)

Cykelväg
Inget nytt.

Kommunbygderåd
Göran och Peter deltog på kommunbygderådet i Limmared 3 februari på Glasets Hus. Det var mycket information om O-ringen, men det blev inte mycket utbyte byalagen emellan.

Ledighetskommittén
Lennart har skrivit några rader om ledighetskommittén som vi tar med i verksamhetsberättelsen.

Julbelysning
Liss Abrahamsson har lovat ta med en stomme till Konstsmide för att se vad det kommer att kosta att förbättra ljusbilden.
Vem äger lyktstolparna?
Ansvarig: Göran kollar med kommunen (Det är OK att fortsätta sätta upp ljusslingorna)

Tranemobostäder
Vi har haft ytterligare ett möte med Tranemobostäder. Inga åtgärder planeras på Norra vägen under 2015. Vi ställde oss positiva till att ge nya hyresgäster rabatt på hyran.

Trädgårdstippen
Nexans har inte hunnit med att sköta trädgårdtippen under hösten som de brukar göra.

Flaggning
Efter mötet har det blivit klart att vi får 1750 kronor per år för att flagga på torget.

Belysning
Belysning bakom kansliet vid återvinningsstationen.
Kommunen ger olika besked vems ansvar det är. Tas upp i samband med trygghetsvandingen.

Årsmöte
Årsmötet 17 mars är redan avklarat när dessa noteringar distribueras.

Organisationsnummer
Bolagsverket har vidarebefordrat vårt ändringsmeddelande till Skatteverket som tydligen är den myndighet som har hand om ideella föreningar.
Ansvarig: Jens

Trygghetsvandring
Det kommer att bli en trygghetsvandring i samhället tillsammans med kommunrepresentanter 1 april. Grannsamverkansgruppen är informerad.
Ansvarig: Alf

Vårstädning
Linda och Malin har även i år lovat organisera vårstädningen som är planerad till 15 april.

Ängslyckan
Ett medborgarförslag att göra om Ängslyckan till äldreboende igen har skickats till kommunen. Det är undertecknat av ca 100 personer.

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:              13 januari -15

Närvarande     Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Byalagspengen från kommunen har kommit in på kontot. Dessutom har vi fått 7000 i bidrag från IKOs Personalstiftelse.
Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas ut i början av nästa år (Grimsås Åkeri vill också vara med). 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens

Flygblad info om vad samhällsföreningen gör
Jens har förberett ett flygblad där vi informerar om vår verksamhet och samtidigt ber vi samtliga som vill vara medlemmar att betala medlemsavgiften på 150 kronor per hushåll. Jens har skaffat ett Swischkonto för att underlätta betalningen. Flygbladet skickas ut nu i januari.

Styrelsen
Vi är bara fyra aktiva i styrelsen, men vi behöver bli fler. Några personer har tillfrågats, men vi har fortfarande inte fått något napp.

Fiber
Senaste nytt om fiberprojektet finns på Grimsås hemsida. Om vädret tillåter så kan grävningen börja v 6.

Multisportplanen
Slutredovisning till allmänna arvsfonden återstår.
Ansvarig: Jens

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen har fungerat dåligt under sommaren och det är oklart om den åtgärdats. En hel rad med belysningsarmatur fungerar inte. Har hyresvärden tecknat avtal med LiT om att installera fiber i byggnaden?
Ansvarig: Alf kontaktar hyresvärden.
Vi behöver ha en enhetlig taxa vid uthyrning. Idag tar vi 100 kronor per tillfälle för ”utomstående”. När det är LAN-kvällar har taxan varit 30 kronor per person. Detta ska kollas upp.
Ansvarig: Alf

Stationen
Värmen sätts endast på när temperaturen sjunker under noll. Den drar ca 130-150 kWh per dygn när elen är på. Oljetanken är tom. Bengt har koll på detta.

Cykelväg
Inget nytt.

Kommunbygderåd
Efter mötet har vi fått inbjudan till kommunbygderåd i Limmared 3 februari på Glasets Hus. Göran och Peter deltar?

Ledighetskommittén
Vi ber ledighetskommitén att skriva en kort rapport om hur friskvårdspengarna användes. Tas med i verksamhetsberättelsen. (700 kronor finns kvar)
Ansvarig: Alf kontaktar Lennart Söderqvist

Julbelysning
Liss Abrahamsson har lovat ta med en stomme till Konstsmide för att se vad det kommer att kosta att förbättra ljusbilden.

Vem äger lyktstolparna
Ansvarig: Göran kollar med kommunen

Lucia
Malin Palmqvist och Linda Eklund har slutredovisat Luciafirandet i Bygdegården.

Tranemobostäder
Lizz och en till från Tranemobostäder kommer till kansliet 20 januari kl 17. Representanter för Norra vägen och Ledighetskommittén bjuds in.
Ansvarig: Peter som även fixar fika

Trädgårdstippen
Nexans har inte hunnit med att sköta trädgårdtippen under hösten som de brukar göra.

Flaggning
Vi har blivit tillfrågade om vi kan flagga vid Ängslyckan och få 1750 kronor i ersättning/år. Vi har svarat att det redan flaggas på torget. Vi borde kunna få ersättning för det istället.

Belysning bakom kansliet vid återvinningsstationen
Kommunen ger olika besked vems ansvar det är.
Ansvarig: Göran tar reda på vad som gäller

Årsmöte
Preliminärt datum för årsmötet är tisdag 17 mars.

Organisationsnummer
Vi ska skicka adressändring till Bolagsverket. Samhällsföreningen är fortfarande registrerad på Olle Harrysson.
Ansvarig: Jens

Trygghetsvandring
Det kommer att bli en trygghetsvandring i samhället tillsammans med kommunrepresentanter i slutet av mars eller början av april. Grannsamverkansgruppen är informerad.
Ansvarig: Alf

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:         2 december
Närvarande: Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
40 medlemsavgifter har betalats in till kansliet, vilket gör att antalet medlemmar är ca 180.
Vi har fått löfte om att byalagspengen från kommunen ska betalas ut december.

Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas ut i början av nästa år (Grimsås Åkeri vill också vara med). 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens

Styrelsen
Vi är bara fyra aktiva i styrelsen, men vi behöver bli fler. Några förslag på nya styrelsemedlemmar diskuterades och de kommer att kontaktas.
Ansvariga: Göran och Peter

Fiber
Senaste nytt om fiberprojektet finns på Grimsås hemsida.
Slutrapporten för Leader checken är inskickad och godkänd. 20 000 kommer att betalas ut i december.

Multisportplanen
Ett avslutande möte med kommunen som planerades till 3 september blev uppskjutet och inget nytt datum är bestämt. Susann Gustavsson ska vara barnledig från nyår. Christer Snäll har kontakt med hennes ersättare Joanna Larsson.
Faktura från revisionsfirman har inte betalts än.

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen har fungerat dåligt under sommaren och det är oklart om den åtgärdats. En hel rad med belysningsarmatur fungerar inte. Har hyresvärden tecknat avtal med LiT om att installera fiber i byggnaden?
Ansvarig: Alf kontaktar hyresvärden

Stationen
Värmen sätts endast på när temperaturen sjunker under noll. Bengt har koll på detta.
Jens har varit i kontakt med kommunen för att höra om det går att få lägre taxa för vattnet, men det går inte.

Torvbrytning
Efter mötet har vi fått reda på att regeringen avslår samtliga överklaganden som inkommit i ärendet, vilket innebär att Neova AB får koncession att bryta torv på Grimsås mosse i 25 år.

Cykelväg
Inget har hänt efter att remisstiden gick ut i slutet av augusti.

Kommunen
Kommunbygderåd i Limmared 4 december blir inställt. Nytt datum har inte föreslagits än.

Ledighetskommitén
Vi ber ledighetskommitén att skriva en kort rapport om hur friskvårdspengarna användes.
Ansvarig: Alf kontaktar Lennart Söderqvist

Julbelysning
Julbelysning och gran är uppsatta av Gunnar och Roland från Nexans. (tyvärr har gran och belysning vandaliserats lördag 6 december. Ljusslingan kunde repareras och har fått vara ifred över helgerna)

Tipspromenad 1:a advent
130 deltagare gick tipspromenaden och julmarknaden var välbesökt. När glögg, pepparkakor och godispåsar betalts så ligger underskottet på 917 kronor.

Lucia
Malin Palmqvist och Linda Eklund sköter Luciafirandet i Bygdegården.

Tranemobostäder
Peter kontaktar Tranemobostäder och ber om ett uppföljningsmöte och vårt förslag är 20 januari.

Trädgårdstippen
Nexans har inte hunnit med att sköta trädgårdtippen under hösten som de brukar göra.

Flaggning
Bengt sköter fortfarande flaggningen på torget. Han har påmints om att Gösta Sandström ställer upp när Bengt inte har möjlighet att sköta det.

Grimsåsfilm
Vi har fått ett USB med en filmsnutt från kvalmatchen 1965. Filmen läggs ut på grimsas.com

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:              14 oktober
Närvarande     Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Antalet medlemmar som betalat årsavgiften har sjunkit till 142. Förra året var vi över 200. Intresset borde vara större med tanke på de projekt som Samhällsföreningen driver eller stöttar!
Vi har fått resterande 70 000 för multisportplanen från kommunen, men vår byalagspeng har fortfarande inte betalats ut.
Överskott från cykelfesten 2013 har använts för att sponsra sportlovsresa för ungdomar.
Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas ut i början av nästa år. 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens

Styrelsen
Vi är bara fyra aktiva i styrelsen, men vi behöver bli fler. Några förslag på nya styrelsemedlemmar diskuterades och de kommer att kontaktas.
Ansvariga: Göran och Peter

Fiber
Senaste nytt om fiberprojektet finns på Grimsås hemsida. Målet för de pengar som söktes från Leader Sjuhärad är uppnått. Slutrapport ska skickas in.
Ansvarig: Alf

Multisportplanen
Ett avslutande möte med kommunen som planerades till 3 september blev uppskjutet och inget nytt datum är bestämt. Redovisning inkl extern revision till allmännna arvsfonden kvarstår.
Projektgruppen kommer att träffas för en gemensam avslutning av projektet fredag 17 oktober.

Kansliet
Diskussion om hyresavtalet kvarstår fortfarande. Ventilationen har fungerat dåligt under sommaren och det är oklart om den åtgärdats. En hel rad med belysningsarmatur fungerar inte. Har hyresvärden tecknat avtal med LiT om att installera fiber i byggnaden?
Ansvarig: Alf kontaktar hyresvärden

Stationen
Vi måste ta beslut om vi ska ha värme på under vintern eller om vi ska tappa ur vattnet ur systemet.
Ansvarig: Peter kontaktar Bengt för beslut

Torvbrytning
Fortfarande har inte något besked kommit efter att överklaganden skickades in.

Cykelväg
Inget har hänt efter att remisstiden gick ut i slutet av augusti.

Kommunen
Det har inte kommit något protokoll från senaste kommunbygderådet i maj. Inbjudan till höstens möte i Limmared saknas fortfarande.
Kommunens ekonomi är dålig och det har diskuterats att eventuellt ta bort försköningspengarna 2015.

Ledighetskommitén
Vi ber ledighetskommitén att skriva en kort rapport om hur friskvårdspengarna användes.
Ansvarig: Alf kontaktar Lennart Söderqvist

Julbelysning
Ledighetskommitén kommer att justera slingorna så att stjärnbilden blir tydligare.

Tipspromenad 1:a advent
Det är dags att börja med förberedelserna. Lage Simonsson har lovat ställa upp även i år, men vi behöver bli fler.
Ansvarig: Alf

Lucia
Malin Palmqvist och Linda Eklund kommer att tillfrågas om de åtar sig att organisera även i år.

Tranemobostäder
Peter kontaktar Tranemobostäder och ber om ett uppföljningsmöte.

Trädgårdstippen
Nexans har inte hunnit med att sköta trädgårdtippen under hösten som de brukar göra.

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte Grimsås Samhällsförening

Datum:                26 augusti
Närvarande        Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Multisportplanen är i stort sett betald. Endast kostnad för revisor återstår. Efter mötet har vi skickat slutredovisning till kommunen. Susann har lovat sätta in resterande 70 000 på vårt konto vecka 37.
Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas. 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens

Fiber
Projektgruppen under ledning av Gösta Sandström har fått in 173 anmälningar och så gott som samtliga har betalt medlemsavgiften till LiT. Tranemo bostäder har så här långt valt att inte ansluta sina lägenheter. Det har de inte gjort någonstans i kommunen. Om man inte räknar med Tranemo bostäder så är anslutningsgraden 65 %. Målet som var minst 60 % anslutna är därmed uppnått. Projektgruppen har gjort ett bra jobb och totalt har 315 arbetstimmar lagt på projektet. Vi kan nu ansöka om de 20 000 som reserverats för vår räkning hos Leader Sjuhärad.
Projektet rullar nu vidare med bla informationsmöte i Tranemo 28 augusti.
LiT har styrelsemöte i Grimsås 15 september. Samhällsföreningen bjuder deltagarna på fika.

Multisportplanen
Ett avslutande möte med kommunen planerades till 3 september (men blev uppskjutet). Vi har några önskemål om asfaltering av infarten, uppsättande av papperskorg mm.
Planen har använts mycket under sommaren och det har inte framkommit några större klagomål om oväsen. Planen är väldränerad och klarade skyfallen i augusti galant.
Projektgruppen planerar en städdag under hösten för att få bort löv och annat skräp.
Projektgruppen kommer att träffas för en gemensam avslutning av projektet fredag 17 oktober. På Samhällsföreningens årsmöte beviljades 2000 kronor till en trivselaktivitet för styrelsens medlemmar. Dessa pengar används nu för projektavslutet.

Spaning/grannsamverkan
Spaningen övergår nu i grannsamverkan med områdesansvariga.

Hyresavtal kansliet
Kvarstår fortfarande.
Ansvarig: Alf

Stationen
Inget nytt har framkommit under sommaren.

Torvbrytning
Något besked har inte kommit efter att överklaganden skickades in.

Cykelväg
Nytt förslag på cykelväg ligger ute på remiss på kommunens hemsida till 29 augusti. Samhällsföreningen har inga synpunkter. De fastighetsägare som berörs och Nexans har informerats om deras möjligheter att komma in med synpunkter.

Kommunbygderåd 20 maj i Dalstorp
Alf deltog som representant för Grimsås. Största delen av mötet handlade om vad man kan göra för att höja värdet på fastigheter i kommunen.

Ledighetskommitén
Har nu använt sina friskvårdspengar. Jens har fått kvitton.

Julbelysning
Det är en bra bit kvar till jul, men ledighetskommitén har erbjudit sig att justera slingorna så att stjärnbilden blir tydligare.

Tranemobostäder
Jens skriver till Tranemobostäder och ber om ett uppföljningsmöte.

Trädgårdstippen
Delar av tippen börjar bli så underminerad att det är farligt att skjuta ut trädgårdsavfall över kanten med hjullastare. Nexans har erbjudit sig att köra dit fyllnadsmassor som de behöver bli av med, samtidigt som de tar dit en grävare som fixar de underminerade delarna.
Vi måste vårda tippen och inte köra dit sånt som inte hör hemma där. Motsvarande tipp i Dalstorp har stängts av kommunen eftersom den misskötts.

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum:              4 maj

Närvarande     Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Styrelsen sammansättning
Följande personer valdes till styrelsen på årsmötet 31 mars:
Alf Eriksson                                   Ordförande
Jens Ekdahl                                   Kassör
Göran Björk                                  Ledamot
Linda Eklund                                 Ledamot
Peter Johansson                        Ledamot

Firmatecknare är ordförande och kassör

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå. Medlemsavgifter för 2014 har börjat komma in.
Fakturor till företag som annonserar på hemsidan kommer att skickas. 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.
Ansvarig:Jens
Samtliga bidrag till multisportplanen utom 70 000 från kommunen har kommit in till vårt konto. Två fakturor för planen är betalda. Resten betalas när planen är slutbesiktigad.

Fiber
Projektgruppen har fått in drygt 160 påskrivna kontrakt, vilket är något mer än 60 % av samtliga hushåll i samhället. Tranemobostäders lägenheter är inte medräknade och de har inte tagit beslut om att ansluta sig till nätet. Det kommer att bli ett informationsmöte med Telia för samtliga medlemmar någon gång i juni. Gösta Sandström är föreslagen som suppleant i LiTs styrelse.
Projektgruppen har lagt ner ca 30 timmar per person fram till dags dato. Vi uppfyller därmed kraven för att få ut utvecklingschecken från Leader. Underlaget kommer att skickas in till Leader inom kort.
Ansvariga: Jens och Alf tillsammans med fiberprojektgruppen

Multisportplanen
Arbetet med planen är nu i stort sett klart och invigningen sker som planerat på lördag 10 maj med Pia Sundhage som bandklippare. Dagen innan föreläser Pia i Tranemo skolas aula. Tranemo Sparbank står för samtliga kostnaderna förutom kostnaden för minglelbuffén som Nexans står för.
Projektgruppen under ledning av Christer Snäll och Morgan Örn organiserar invigningen. Det blir tävlingar med fina priser och det kommer att finnas korv och hamburgare mm att köpa. Intäkterna för tävlingarna tillfaller Samhällsföreningen medans överskottet  för maten tillfaller GIF.
Projektet håller sig inom kostnadsramarna. Det kommer troligtvis att bli ett överskott på ca 50 000 som kommer att användas för kommande underhåll av planen.

Spaning/grannsamverkan
Göran kommer att kontakta Anthony och Per för att höra om det finns något färdigt förslag hur grannsamverkan kommer att organiseras framöver.

Hyresavtal kansliet
Har inte hunnits med än.
Ansvarig: Alf

Stationen
Bengt har gått ut med flygblad för att ta reda på om det finns intresse för att driva stationen vidare som ett kulturhus.

Torvbrytning
Samhällsföreningen har inte fått något svar än, men övriga som lämnat in överklagan har fått besked. Det fattade beslutet om att ge tillstånd för torvbrytning kvarstår. Underlaget som myndigheterna grundar beslutet på är minst sagt knapphändiga. Mycket lite resurser har satsats på att göra en undersökning av naturvärdena på mossen. Naturskyddsföreningen kommer dock att driva frågan vidare genom Länsnaturskyddsföreningen. Jens kommer även att ta kontakt med kommunbiologen.

Årsmöte 31 mars 2014
Årsmötesprotokollet är nu påskrivet av justerarna och kommer att anslås på grimsas.com inom kort.

Cykelväg
Det har varit helt tyst om cykelvägen. Alf frågar Susann på kommunen om något kommer att hända i år.

Vårstädning
Malin och Linda samordnade årets vårstädning i samhället veckan efter påsk.

Expomässa i Limmared 25-26 april
Vi delade monter med GIF och vår kostnad blev 1750 SEK. Det blev en stor succé med många besökare i montern.

Flyktingförläggning i Grimsås
Tranemobostäder förhandlar med Migrationsverket om att ta emot flyktingar i Grimsås.

Kommunbygderåd
Nästa träff blir i Dalstorp 20 maj. Temat denna gång blir bredband.

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum:              12 mars 2014

Närvarande     Göran Björk, Jens Ekdahl och Alf Eriksson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Det beslutades att skicka fakturor till företag som annonserar på hemsidan. 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.

Fiber
På KabelTV- föreningens stormöte 17 februari beslutades att inte bygga något fibernät i egen regi. Föreningen fortsätter som tidigare, så länge det finns betalande medlemmar.
Kontraktsskrivning pågår för anslutning till det nät som kommer att drivas av LiT.

Multisportplanen
Ca 800 000 är nu beviljade till projektet. Allmänna arvsfonden, Sparbanken i Tranemo, Nexans och kommun har samtliga beviljat pengar. Projektledare är Morgan Örn och Christer Snäll. Byggstart är planerad redan till v 12. Invigning sker 10 maj om allt går enligt plan. Dagen innan kommer Pia Sundhage att föreläsa i Tranemo. Hon kommer att skänka gaget till projektet. Jens och Alf från samhällsföreningen deltar tillsammans med projektledarna i separata projektmöten.

Spaning/grannsamverkan
Anthony och Per håller på och förbereder ett förslag på hur vi ska organisera grannsamverkan i fortsättningen. De är dock inte riktigt färdiga än.

Hyresavtal kansliet
Har inte hunnits med än.
Ansvarig: Alf

Stationen
Inget nytt från Bengt vad gäller en fristående ”Stationsförening”.

Torvbrytning
Inget har hörts efter att vi överklagat torvbrytningsbeslutet.

Årsmöte 31 mars 2014
Valberedningen (Alf C, Malin P och Mikael J) har kontaktats. Jens är klar med bokslutet, men revisorerna har inte hunnit titta på det än. Bokslutet har sammanställts, så att vi klart kan se vad tex stationen och kansliet kostar. Kallelse anslås 14 dagar innan mötet. Alf skriver verksamhetsberättelsen.

Medlemavgift
Flygblad om medlemsavgift 2014 (150 kronor per hushåll) delades ut v 11.

Försköningspengar
Ansökan ska skickas in till kommunen senast 30 mars.

Cykelväg
Inget nytt om cykelvägen.

Vårstädning
Malin och Linda tillfrågas om de vill ansvara för vårstädningen av samhället även i år.

Expomässa i Limmared 25-26 april
Vi ska dela en monter med GIF. Kostnad för deltagande är 3500 SEK. Jens håller kontakten med Viktoria och Annette. Fotoklubben ska göra ett bildspel som visar samhället. Stefan Eklund ska ta några bilder på stationen, som kan visas för intressenter som vill hyra eller köpa fastigheten.

Kommunbygderåd
Nästa träff blir i Dalstorp 23 april. Temat denna gång blir bredband.

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum: 10 februari 2014

Närvarande: Göran Björk, Alf Eriksson och Peter Johansson.

Inbjuden gäst: Bengt Johansson

Spaning/grannsamverkan
Anthony och Per håller på och förbereder ett förslag på hur vi ska organisera grannsamverkan i fortsättningen. De är dock inte riktigt färdiga än.

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Överskottet från Lucia efter att Bygdegårdshyran betalts skänks till Grimsås skolans brukarråd.
Överskottet från cykelfesten 2012 på 2500 kronor som finns på vårt konto, ska användas för sponsring av sportlovsresa till Boda borg.
Det beslutades att skicka fakturor till företag som annonserar på hemsidan. 500 kronor/år för förstasidesannons och 200 kronor för att nämnas utan logga på annan underliggande sida.

Fiber
Kabel-TV- föreningen har bjudit in till stormöte 17 februari för att bla diskutera fibernät i deras regi.
Projektering för ett nät ägt av LiT fortgår enligt plan. Samhällsföreningens styrelse önskar att det går att få till ett bra samarbete med Kabel-TV-föreningen, så att det blir en lösning som gynnar de som bor i Grimsås.

Multisportplanen
Handläggaren Susanne Arnheden på Allmänna arvsfonden har begärt och fått kompletterande information. Hon tillstyrker att vi ska få det önskade bidraget + 10 000 kronor för att bekosta en revisor. ”Styrelsen” tar beslut 19 februari. Susanne kommer att meddela oss utfallet den 20:e.

Hyresavtal kansliet
Har inte hunnits med än.
Ansvarig: Alf

Stationen
Vattnet är fortfarande på på stationen. Rörmokaren tycker att vi riskerar korrosion om vi tappar ut vattnet. Bengt håller koll på utetemperaturen och stänger helt av värmen när det är milt ute.
Bengt har planer på att bjuda in till en bildvisning om stationen i samarbete med Kafégruppen. På mötet ska Bengt ta reda på intresset att bilda en fristående ”Stationsförening”. Bengt återkommer till nästa styrelsemöte 12 mars.

Tranemobostäder
Jens ska skriva några rader om mötet som vi hade 27 november.

Torvbrytning
Vi har ombetts att bekräfta Samhällsföreningen rätt att överklaga torvbrytningsbeslutet. Vårt årsmötesprotokoll och protokoll från första styrelsemötet 2013 har skickats till regeringskansliet för att bestyrka vår rätt att tala för de som bor i Grimsås.

Årsmöte 31 mars 2014
Valberedningen (Alf K, Malin P och Mikael J) ska kontaktas så att de får tid att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Lage, Olle och Robert har sagt att de vill hoppa av inför 2014. En av revisorerna har flyttat från samhället, men det är möjligt att han vill fortsätta.
Jens träffar revisorerna v 8.

Medlemavgift
Flygblad om medlemsavgift 2014 (150 kronor per hushåll) kommer att gå ut v 8.

Försköningspengar
Ansökan ska skickas in till kommunen senast 30 mars.

Cykelväg
Cykelvägen från järnvägsövergången till macken kommer troligtvis att byggas under 2014. Kostnaden för tre cykelbaneprojekt i kommunen blir 9,5 miljoner varav kommunen betalar hälften och Trafikverket den andra halvan.

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum: 9 januari 2014

Närvarande: Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson.

Inbjuden gäst: Per Josefsson från spaningsgruppen/grannsamverkan

Spaning/grannsamverkan
Per informerade om hur läget är inom spaningsgruppen. Tankar finns att organisera det på ett lite annorlunda sätt. Per och Anthony återkommer med ett mer preciserat förslag till kommande styrelsemöte 5 februari (eller 12 mars)

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Bidrag från Nexans personalstiftelse och byalagspengen från kommunen har kommit in. Tipspromenad och Lucia har redovisats.
Jens ska ta kontakt med revisorerna, så att den årliga revideringen kan genomföras innan årsmötet.

Julgranen
Årets julgran på torget skänktes av familjen Rydin i Remmabo.

Fiber
Projektgruppen arbetar vidare tillsammans med LiT. Ny information på stormöte 8 januari. Mer än 60 % av fastighetsägarna har anmält sitt intresse. Projekteringen påbörjas nu och kontraktskrivning ska göras i mars/april. Nätet beräknas tas i drift till hösten 2014.
Det finns oklarheter om hur Kabel-TV föreningen kommer att agera. För samhällets bästa så vore det önskvärt om det nya fibernätet kunde utnyttja befintlig kanalisation. Vi ska försöka få gång ett samarbete. Ansvarig: Göran kontaktar Kabel-TV föreningen

Multisportplanen
Allmänna arvsfonden har begärt att vi ska kunna visa ett 10-årigt nyttjandeavtal för marken. Det har vi nu fått från kommunen och den har undertecknats och skickats in. Kommunen kräver att vi ska teckna en ansvarsförsäkring. Vad detta innebär håller vi på att ta reda på.
Ansvariga: Alf och Jens

Hyresavtal kansliet
Har inte hunnits med än.
Ansvarig: Alf

Stationen
Vattnet ska stängas av och åtgärder vidtas så att vi kan stänga av värmen på stationen under vintern.
Ansvarig: Peter (tillsammans med rörmokare från samhället).
Det är fortfarande aktuellt att sälja/hyra ut byggnaden, men det har inte hunnits med.
Ansvarig: Jens sätter in annons på Blocket

Tranemobostäder
Jens ska skriva några rader om mötet som vi hade 27 november.

Torvbrytning
Tillståndet för torvbrytning har överklagats. Bollen ligger nu hos regeringen för beslut.

Årsmöte 2014
Det beslutades att vi har årsmöte på stationen måndag 31 mars (kl 18.30). Alf samordnar verksamhetsberättelsen.

Medlemavgift
Avgiften bestämdes redan förra året till 150 kronor per hushåll. Flygblad om detta ska skickas ut.
Ansvarig: Alf

Uppvaktningar
Monika fick en julblomma och vi har skänkt 300 kronor till Cancerfonden till minne av vår tidigare ordförande Harry Söderlund som begravdes 3 januari.

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum:              13 november

Närvarande:    Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Robert Runbjörk

Ekonomi
Kassabehållningen ligger fortsatt på en bra nivå.
Ekonomiskt stöd från Nexans personalstiftelse har sökts, men fortfarande inget besked om stöd. Ansvarig: Alf
Vi har inte fått det årliga byalagsbidraget från kommunen. Vi har uppfyllt kraven. Ansvarig: Jens kollar med Susanne.

Fiber
Vi har sökt och beviljats 20 000 i bidrag från Leader Sjuhärad, som ska användas för att undersöka intresset för ett fibernät. Marie Oskarsson kommer till kansliet onsdag 20 november för att informera om Leader och vilka regler som gäller för stödet. Alf, Jens, Peter, Gösta mfl från projektgruppen deltar.

Multisportplanen
Allmänna arvsfonde har bekräftat att ansökan kommit in. Förväntad svarstid är 5-7 månader.

Hyresavtal kansliet
Har inte hunnits med än. Ansvarig: Alf

Kommunbygderåd 24 oktober i Nittorps ishall kl 18.00
Göran deltog. Info gavs om ungdomar och deras drogvanor. Inom kort upprepas trygghetsvandringar. Det kan bli aktuellt med flyktingar i Grimsås om kommunikationsfrågan kan lösas. Nästa år kommer nya försköningspengar anslås. Nästa kommunbygderåd kommer att handla mycket om fibrer.

Tipspromenad mm 1 advent
Lage, Peter och Alf samarbetar med förberedelserna. Jens och Robert kan ställa upp på torget 1 decmber.
Familjen Rydin i Remmabo skänker gran till torget som sätts upp av Nexans. Johnny Persson ser till så att stjärnorna kommer upp på stolparna.

Lucia
Linda och Malin ansvarar för Lucia-firandet.

Stationen
Peter har kommit överens med rörmokare om att stänga av vatten mm, så att vi kan stänga av värmen från och med v 50.
Bengt skänker överbliven olja från sin villatank till stationen. Nexans har lovat hjälpa till, men det är oklart om de har grejer som gör att de kan flytta oljan.
Vi undersöker om det går att sälja/hyra ut byggnaden. Ansvarig: Jens sätter in annons på Blocket (har inte hunnits med än).
Jens har tecknat en billigare husförsäkring som täcker det viktigaste.

Bostäder
Tranemo bostäder kommer till Grimsås onsdag 27 nov kl 17.00 för en diskussion med samhällsföreningen och några utvalda ”medlemmar” från ledighetskommitén. Avsaknad av parkering för Tranemo bostäders hyresgäster på Norra vägen kommer också att tas upp. Ansvarig för mötet: Jens

Torvbrytning
Neova AB har fått tillstånd att åter börja bryta torv på Grimsås mosse. Protestlistor cirkulerar i samhället. Dessa kommer att bifogas en överklagan av beslutet. Jesper Rydin mfl förbereder en skrivelse som Samhällsföreningen kommer att ställa sig bakom.

Noteringar förda av Alf Eriksson

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum:              15 oktober

Närvarande     Göran Björk, Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ekonomi
Kassabehållningen ligger på en bra nivå.
Ekonomiskt stöd från Nexans personalstiftelse har sökts.
Ansvarig: Alf
Vi har inte fått det årliga byalagsbidraget från kommunen. Vi har uppfyllt kraven.
Ansvarig: Göran frågar Susann i samband med kommunbygderådet.

Fiber
Det första mötet i Bygdegården är genomfört med något över 100 deltagare. En arbetsgrupp på 10 personer har bildats. Gösta Sandström är sammankallande.

Multisportplanen
Susann Gustavsson hjälper arbetsgruppen att söka ytterligare pengar från bla allmänna arvsfonden.

Cykelbanan
Enligt Göran så finns cykelbana från Björkängsgatan till Fridhemsgatan med i nästa års budget. Sture Ernstsson lämnade in en motion om förlängning upp till Norra vägen, men den avslogs.

Hyresavtal kansliet
Hyresvärden har äntligen svarat på våra mail. Vi kom överens om att Samhällsföreningen skriver ner sina synpunkter på kontraktet och därefter kommer diskussionen att fortsätta. Punkten kvarstår sedan föregående möte.
Ansvarig: Alf

Kommunbygderåd
24 oktober i Nittorps ishall kl 18.00. Göran deltar och ev ytterligare en person.

Tipspromenad mm 1 advent
Det blir traditionell tipspromenad på söndag 1 december (1:a advent). Svenska Kyrkan och Missionskyrkan är informerade. Peter, Alf och ev Katarina bildar arbetsgrupp och förbereder inför dagen.

Lucia
Linda och Malin ansvarar för Lucia-firandet.

Stationen
Bengt ger styrelsen fria händer att hantera stationen. Det bestämdes att förbereda för att stänga av värmen.
Stationen är uthyrd 7 december. Vi ska kontakta den som hyrt och höra om det finns något alternativ.
Ansvarig: Peter kontaktar rörmokare som bor i samhället
Bengt skänker överbliven olja från sin villatank till stationen. Nexans har tillfrågats om de kan hjälpa till med flytt av olja.
Ansvarig: Alf
Vi undersöker om det går att sälja/hyra ut byggnaden.
Ansvarig: Jens sätter in annons på Blocket

Bostäder
Jens har varit i kontakt med Tranemo bostäder. De kommer till Grimsås 27 nov kl 17.30 för en diskussion med samhällsföreningen och några utvalda ”medlemmar” från ledighetskommitén.
Ansvarig: Jens

Parkering Norra vägen
Peter har varit i kontakt med kommunen angående avsaknad av parkering för Tranemo bostäders hyresgäster. Frågan diskuteras vidare i samband med mötet den 27:e.

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

Noteringar styrelsemöte i Grimsås Samhällsförening

Datum:              25 september

Närvarande     Jens Ekdahl, Alf Eriksson och Peter Johansson

Ny styrelsemedlem
Vi hälsar Peter Johansson välkommen som ny styrelsemedlem. Det är roligt att vi har kunnat utöka styrelsen med ytterligare en person. Fler namn för styrelsen har diskuterats. Dessa kommer att kontaktas.

Fiber
Vi diskuterade förberedelser för mötet 2 oktober som nu har genomförts. En arbetsgrupp har bildats, som kommer att träffas torsdag 10 oktober på kansliet. Thomas Björkståhl är med på mötet och han kommer att ta fram en intresseanmälan som är anpassad för Grimsås inför mötet.

Ekonomi
På mötet var det fortfarande oklart var pengarna från det stängda plusgirokontot tagit vägen. Summan har efter mötet kommit in på vårt konto. Vi har 200 betalande medlemmar.
Det årliga stödet från personalstiftelsen till samhällsföreningen ska sökas. Ansvarig: Alf.
Det oklart om vi fått den årliga byalagsbidraget från kommunen. Vi har uppfyllt kraven. Ansvarig: Jens kollar med Susann

Multisportplanen
Susann Gustavsson hjälper arbetsgruppen att söka ytterligare pengar bla från allmänna arvsfonden. Nexans har lovat bidra med 100 000 SEK till multisportplanen.

Cykelbanan
Inge Olsson har skrivit ett förslag till protestskrivelse angående att den nya cykel & gångvägen kommer att sluta vid järnvägsbommarna (enligt förslag presenterat 4 juni). Protesten kommer att skickas in undertecknat av samhällsföreningen. Vi kommer även att tillägga att cykel & gångväg bör förlängas upp till korsningen med Norra vägen. Ansvarig: Alf

Hyresavtal kansliet
Hyresvärden har äntligen svarat på våra mail. Vi kom överens om att Samhällsföreningen skriver ner sina synpunkter på kontraktet och därefter kommer diskussionen att fortsätta. Ansvarig: Alf

Kommunbygderåd 24 oktober i Nittorp
Troligtvis deltar Göran. Det vore bra om någon mer följer med.

Tipspromenad mm 1 advent
Kontakt har tagits med de (Patricia Vannanen mfl) som förra året hade idéer om julmarknad vid korpstugan. De har lovat återkomma.

Stationen
Det är okänt om Bengt kunnat bilda någon arbetsgrupp som kan ta hand om stationen. Om inget nytt framkommit måste vi förbereda stationen för vintern. Ansvarig: Göran pratar med Bengt

Bostäder
Jens har varit i kontakt med Tranemo bostäder. De kommer till Grimsås 27 nov kl 17.30 för en diskussion med samhällsföreningen och några utvalda ”medlemmar” från ledighetskommitén. Ansvarig: Jens

Parkering Norra vägen
Peter påpekade att det inte finns någon parkering för de som hyr av Tranemo bostäder. Bilar brukar stå på båda sidor av vägen, vilket ställer till bekymmer för bla snöröjningen. Ansvarig: Peter kontaktar Tranemo bostäder

Noteringar förda av Alf Eriksson

 

 

 
Däck & Maskin Piraten
Grimsås IF
VATAB
Nexans
4you
Grimsås Maskin
Fredrikssons
Grimsås Åkeri